Algemene voorwaarden MPF Adviesgroep BV (MPFA)

1 Diensten
1.1 MPFA levert professionele diensten op het gebied van persoonlijke financiële planning.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen MPFA en opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn
niet van toepassing.
1.3 Als er onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dan
vindt uitleg plaats ‘naar de geest’ van deze bepaling.
2 Offertes
2.1 De offertes worden opgesteld op basis van de informatie zoals tussen MPFA en opdrachtgever is
uitgewisseld en zijn dertig dagen geldig. MPFA kan niet aan een offerte worden gehouden als daarin
duidelijk een vergissing is opgenomen. Als de opdrachtgever schriftelijk de offerte van MPFA
accepteert komt de overeenkomst met MPFA tot stand.
2.2 Als de opdrachtgever in zijn aanvaarding van de offerte afwijkt van de in de offerte opgenomen
afspraken is MPFA hier niet aan gebonden en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij MPFA
uitdrukkelijk aangeeft dat ze de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen aanvaardt.
3 Prijs en betaling
3.1 Voor de uitvoering van de opdracht gelden de tarieven zoals in de offerte of anderszins schriftelijk
is opgenomen.
3.2 MPFA is gerechtigd de tarieven te wijzigen.
3.3 Opdrachtgever zal de facturen voldoen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Als
die ontbreken geldt een betalingstermijn van 21 dagen. Indien opdrachtgever niet binnen de
gestelde termijn zoals in dit artikel vermeld, voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling,
over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd .
Voor opleidingen en lezingen geldt dat bij annuleringen tot 4 weken voor de startdatum geen
kosten worden doorberekend. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de startdatum zijn 50%
van de trainingskosten als annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 2 weken
voor de startdatum bedragen deze annuleringskosten 75% van de trainingskosten. Bij annulering
binnen 1 week voor de startdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de trainingskosten.
3.4 MPFA heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en
tenslotte tot mindering van de hoofdsom.
3.5 Opdrachtgever heeft nooit het recht het aan MPFA verschuldigde bedrag te verrekenen.
3.6 Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. Daarnaast heeft MPFA het recht haar werkzaamheden voor opdrachtgever op
te schorten.
Pagina 2 van 2
4 Vertrouwelijke informatie
4.1 MPFA en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie van
vertrouwelijke aard die over en weer mondeling en schriftelijk wordt gedeeld.
4.2 Als de wet- of regelgeving MPFA verplicht bepaalde informatie te verstrekken, geldt daarvoor
de geheimhoudingsplicht zoals in artikel 4.1 bedoeld van MPFA niet.
5 Eigendomsrecht
5.1 Van alle (cursus)materialen die tijdens het uitvoeren van de opdrachten door MPFA worden
gebruikt, blijft het (intellectuele) eigendom van MPFA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
tussen MPFA en opdrachtgever.
5.2 Hergebruik en publicatie door opdrachtgever van de materialen zoals in artikel 5.1 bedoeld is alleen
toegestaan na het verlenen van schriftelijke toestemming daarvoor door MPFA..
6 Aansprakelijkheid
6.1 MPFA voert de opdracht van opdrachtgever uit op basis van een
inspanningsverplichting.
6.2 MPFA is alleen aansprakelijk als er sprake is van ernstige tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst.
6.3 MPFA is alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade waaronder
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4 MPFA kan maximaal aansprakelijk worden gesteld tot de hoogte van de verzekerde som in het
betreffende geval.
6.5 Opdrachtgever zal MPFA vrijwaren van vorderingen van derden in verband met de uitvoering van
de overeenkomst. Indien opdrachtgever wordt aangesproken door derden, dan zal zij dat direct
schriftelijk berichten aan MPFA..
7 Beëindiging
7.1 MPFA en opdrachtgever mogen allebei de overeenkomst ontbinden als er een tekortkoming is in
de uitvoering van de opdracht. Dan geldt wel de voorwaarde dat daaraan voorafgaand, de andere
partij schriftelijk en op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld en daarbij de mogelijkheid is
geboden om binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen..
7.2 Als één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht onder schriftelijke kennisgeving
en zonder inachtneming van een opzegtermijn onmiddellijk te beëindigen.
8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op de overeenkomst gesloten tussen MPFA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar
MPFA gevestigd is.